در باره جنبش

هفت اصل جنبش اول فقط اتحاد از اين قرار است
• باور به گذار از رژیم اسلامی در ایران از طریق نافرمانی های مدنی، با داشتن حق دفاع از خود
• باور به حفظ تمامیت ارضی ایران
• باور به حکومت سکولار-لائیک و دموکراتیک
• باور به آزادی احزاب سیاسی، شرط اساسی نهادینه نمودن دموکراسی
• باور به مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر
• باور به تعیین شکل و نوع نظام آینده کشور با رای مستقیم ملت ایران
• باور به مدیریت و اختیارات حکومت مرکزی و اختیارات و مدیریت اداری استانی

Comments are closed.